Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierunki działania

Działamy na podstawie:

Inspekcja Transportu Drogowego, zwana dalej "Inspekcją", powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonują Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie.

Zadania Inspekcji określa art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), zgodnie z którym są to:

 1. Kontrola:
 • przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22,
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 • wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • rodzaju używanego paliwa,
 • dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
 • prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • przestrzegania czasu pracy:

– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,

– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:

 • przestrzegania ustalonych przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego Warszawy - Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art. 11b;

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:

 • licencji wspólnotowej,
 • zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,
 • formularzy jazdy,
 • zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
 • świadectw kierowcy,
 • certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10,
 • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
 • dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;
 • podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu;
 • pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556).

Działamy na podstawie:

ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie zasad organizacji   wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego,
Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu,
regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu,

kierunków działania WITD zatwierdzane przez GITD.

 

 

Kierunki działania WITD Opole na rok 2020.

1. załącznik:

PDFKierunki działania WITD W OPOLU - 2020 rok..pdf (1,37MB)