Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

ULGA W SPŁACIE NALEŻNOŚCI (WNIOSKI O ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI)

Rozłożenie całości bądź części należności na raty, odroczenie terminu płatności całości bądź części należności, częściowe umorzenie należności wynikających z decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym wydanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przed 29.06.2012 r.

Wymagane dokumenty

- kopie deklaracji podatkowych (VAT, PIT) opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego z ostatnich trzech miesięcy oraz kopię zeznania rocznego za ostatni rok,

- zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające stan zaległości wobec ZUS,

- zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie trzy miesiące,

- bilans,

- opinię banku, w którym prowadzony jest rachunek,

- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych (US, ZUS).Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Sposób odwołania

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Opłata

03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Prezydent Miasta Opola

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty bądź odroczeniu terminu płatności - 10,00 zł

 Przed złożeniem wniosku bądź w terminie wyznaczonym przez organ

Informacje dodatkowe

- w przypadku wniesienia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

- wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Art. 64 ust. 1, art. 57 i art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)