Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odwołania

Postępowania odwoławcze

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie od decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w pierwszej instancji, czyli Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie (14) czternastu dni od doręczenia decyzji stronie. Dla stwierdzenia zachowania terminu do wniesienia odwołania przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Odwołanie może dotyczyć wszystkich naruszeń bądź części z nich, w przypadku, gdy strona nie kwestionuje pozostałych naruszeń.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Po wniesieniu odwołania przez stronę, organ I instancji po ponownym dokonaniu oceny może podjąć następujące kroki:

- zwrócić się o uzupełnienie ewentualnych braków formalnych;
- uchylić własną decyzję, jeżeli w całości zgadza się z wniesionym odwołaniem, w przeciwnym przypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest do organu II instancji.
W przypadku kompletnego odwołania sprawy załatwiane są w terminach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje o stanie sprawy po przekazaniu odwołania do organu II instancji można uzyskać w GITD.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniesionego odwołania organ II instancji przekazuje bezpośrednio stronie oraz organowi I instancji.

Decyzja ostateczna, nakładająca karę pieniężną, staje się wykonalna po upływie 30 dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z chwilą:

1) odrzucenia skargi,
2) cofnięcia skargi, lub
3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.