Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OWITD

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych)   (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu 45-836, ul. Wrocławska 170.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WITD we  Opolu  jest Marcin Tynda,  kontakt: iod@efigo.pl

Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.

Zgodnie z art. 55c u.t.d w zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

1. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia    2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy:

-  zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania    prowadzonego przez organ Inspekcji;

-  jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych,    o których mowa w pkt 1;

-  z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;

-  jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

2. Ograniczenia

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.

3. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 ustala    administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one      z  przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. Dane osobowe    przetwarzane w ramach    postępowań administracyjnych prowadzonych na    podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami    wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym    zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późniejszymi   zmianami).

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, podlegają zabezpieczeniom   zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.

5. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych    osobowych.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator    w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie Informacji  Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu.

7. Przepisy art. 55 a u.t.d. ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez    organy Inspekcji postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie   ustawy oraz postępowań dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie    art. 145 § 1,  art. 145a § 1, art. 145b § 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art.    161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks    postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

- wykonywanie obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa   w tym prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego;

- wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów  prawa i podejmowanych czynności;

- do prowadzenia postępowań kontrolnych, administracyjnych, wykroczeń;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

- przeniesienie danych do archiwum;

- postępowania wyjaśniające;

- doradztwo prawne, które jest świadczone dla OWITD;

- wdrożenie mechanizmów kontroli;

- audyt wewnętrzny.

Okres przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zależy w jakim celu zostały zebrane i są przetwarzane, zależnie od przepisów prawa, zgodnie z tymi przepisami metod,   a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm).

Przetwarzamy dane związane z :

- umową lub inną czynnością prawną – na czas niezbędny do realizacji;

- danymi archiwalnymi;

- orzeczeniem sądowym- dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia, kończącego postępowanie;

- zgodą klienta;

- pozyskiwaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PDFInformacje szczegółowe dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.pdf (192,53KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf (112,34KB)