Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zbędnym i zużytym wyposażeniu

Strona archiwalna

 


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Opolu, ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
tel. (77)   4742122
fax. (77)  4746873

  Opole, 22.02.2021r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu informuje o zbędnym i zużytym składnikiem majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania/darowizny zgodnie z § 38 i 39 ww. rozporządzenia:

Lp.

Nazwa

przedmiotu

 nr inwentarzowe

 Opis

1

2

3

4

 

1.

Nadstawki A16

1154; 1155; 1157 z 2003r

Szafki zużyte, uszkodzone zawiasy, zamki, drzwiczki. Wyrobione ścianki boczne uniemożliwiające zamontowanie zawiasów

 

2.

Szafa A26

 1148; 1149; 1150;1153 z 2003r;

3.

Szafa A26N

1160 z 2003r

 

 Podmioty wymienione w § 38 i 39 ww. rozporządzenia zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem/darowizną proszone są o złożenie pisemnych wniosków do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021r. do godz.12.00.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego powinien zawierać w szczególności:

  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym oraz zobowiązanie do  pokrycia kosztów związanych z darowizną w tym kosztów demontażu oznaczeń  i sygnalizacji ITD.;
  4. statut zainteresowanego podmiotu (w przypadku darowizny);
  5.    uzasadnienie.

Szafki można oglądać w siedzibie WITD w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170 w dni robocze    w godz.  10 -11 do dnia 26.02.2021 po uprzednim telefonicznym ustaleniem terminu z Panią  Haliną Majchrzyk pod telefonu (77) 4742122 w godzinach od  8.00 do 10.00 .

O wyborze decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego   w Opolu. Wnioski podmiotów, które w ostatnich 4 latach otrzymały od WITD w Opolu darowiznę lub  w nieodpłatne użytkowanie składnik majątku - tego samego rodzaju co w niniejszym ogłoszeniu, będą rozpatrywane  tylko w przypadku braku innych podmiotów chętnych na zaoferowane pojazdy.

Odbiór szafek następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu przekazano składniki.

 

 PDFdarowizna lub przekazanie szafek.pdf (40,58KB)