Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów,

- dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze   zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać  teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie, zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich  zawartość,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-06-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://witd.opole.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Koordynator ds. dostępności Halina Majchrzyk, koordynator@witd.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774742122. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
Tel.: +48774742122
Faks: +48774746873
E-mail:
Strona internetowa: witd.opole.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 1.  Opis dostępności do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:
  • parking jest  ogólnodostępny i ma wyznaczone dwa miejsca  dla osób ze szczególnymi potrzebami,  do budynku mieszczącego siedzibę Inspektoratu prowadzi jedno wejście (wejście główne) od strony parkingu, posiada  dwoje drzwi otwieranych na zewnątrz/do wewnątrz, które prowadzą  do holu. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do holu należy skręcić     w lewo i udać się schodami na II piętro, następnie skręcić w prawo  i kierować się  do końca korytarza.  W związku   z system zabezpieczenia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dostępność do urzędu umożliwiona jest przez monitorowane wejście główne – gdzie w ramach obszaru kontroli dostępność jest realizowana po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD.  Drzwi  otwierają się automatycznie i  posiadają siłowniki wspomagające,
  • do siedziby Oddziału Wydziału Inspekcji w Kędzierzynie-Koźlu znajdującej się przy ulicy  24 kwietnia  4 prowadzi jedno wejście niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami - wejście do budynku na poziomie wysokiego parteru, do którego prowadzi 12 schodów - brak windy. Drzwi otwierane do środka, po wejściu należy kierować się w lewo do drzwi otwieranych do środka a prowadzących do dużego holu. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
  • do siedziby Oddziału Wydziału Inspekcji w Byczynie przy ulicy Poznańskiej  19 prowadzi jedno wejście, drzwi  wejściowe podwójne otwierają się na zewnątrz/do wewnątrz, korytarz bezbarierowy, pomieszczenia Oddziału na parterze. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 2. W siedzibach Inspektoratu i Oddziałów  nie ma zamontowanego systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa WITD goście i interesanci nie poruszają się po siedzibie Inspektoratu samodzielnie. Zawsze towarzyszą im pracownicy, którzy prowadzą konkretne sprawy. Zapewniają oni możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i niezbędne wsparcie.
 4.  W sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 5. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: budynki nie posiadają wind,  pochylni  wjazdowych, schodołazów,  pomieszczenia Inspektoratu oraz korytarze są bezbarierowe. Jedynie budynek w Byczynie posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 6. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych: w siedzibach Inspektoratu w Opolu są wyznaczone dwa miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami. W  Byczynie   miejsca parkingowe są dostępne a z uwagi na ograniczony wstęp osób postronnych  są zawsze dostępne.W Kędzierzynie -Koźlu  nie ma dostępnych miejsc parkingowych, najbliższe miejsce parkingowe, łącznie z miejscami przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ok 200 metrów od siedziby Oddziału.
 7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: zgodnie z art.2 pkt.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…)  Urząd zapewnia możliwość wstępu osobie niepełnosprawnej z psem asystującym. Definiuje psa asystującego jako „odpowiednio wyszkolonego  i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społeczny.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online i na miejscu.

Jednak w przypadku wcześniejszego zgłoszenia konieczności zapewnienia tłumacza języka migowego dołożymy wszelkich starań  aby takowego tłumacza zapewnić.