Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko: inspektor

Strona archiwalna

 

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 

 poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Inspektor  ds. windykacji i rozliczeń w Wydziale Finansowo-Księgowym  

treść ogłoszenia:  https://nabory.kprm.gov.pl/opolskie/opole/inspektor,85533,v7

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy Opole ul. Wrocławska 170

Ważne do 22 października 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze 3400,08 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

wystawia i prowadzi ewidencję upomnień i tytułów wykonawczych, na bieżąco monitoruje należności Inspektoratu i innych jednostek, na bieżąco monitoruje postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe oraz komorników – prowadzi korespondencję w tym zakresie, na bieżąco monitoruje sprawy związane z nałożeniem kary po wniesieniu odwołania przez stronę, prowadzi sprawy związane z udzielaniem ulg, sporządza przelewy z zakresu dochodów, sum depozytowych oraz pozostałych należności, przygotowuje dokumenty do przekazania do archiwum.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie

podstawowa znajomość: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym,

Znajomość: pakietu MS Office.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne (w tym licencjat)

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w organach administracji publicznej, doświadczenie przy prowadzeniu egzekucji administracyjnej przeszkolenie z zakresu egzekucji administracyjnej, prawo jazdy kategorii B, umiejętność formułowania pism urzędowych, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, umiejętność organizacji pracy.

Co oferujemy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat)

Nagroda jubileuszowa

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu, współpraca    z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją 3 czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dzień.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją. Budynek G trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. N

ie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

Planujemy następujące metody/techniki naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

zapisem potwierdzającym spełnienie wymagań niezbędnych jest zapis w liście motywacyjnym (nie dotyczy wykształcenia)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

zapisem potwierdzającym spełnienie wymagań dodatkowych jest zapis w liście motywacyjnym (nie dotyczy wykształcenia)

Aplikuj do: 22 października 2021

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 z dopiskiem na kopercie: INSPEKTOR

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 77 4742122

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://witd.opole.pl

Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2021 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole, e-mail: biuro@witd.opole.pl, tel. 77 4742122 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcin Tynda, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@efigo.pl . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie: po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz 5 obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora. Wzory oświadczeń Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB